Persondatapolitik

Gældende fra 1. oktober 2023.

Indsamling af personoplysninger

Almindelige personoplysninger

 • Dit navn, privatadresse, telefonnummer, e-mailadresse, personnummer, køn, familierelationer.

Særlige personoplysninger

 • Helbredsoplysninger, f.eks. journaloplysninger, svar på prøver og kliniske test.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig.
 2. Henvisning til og kommunikation med andre sundhedspersoner.
 3. Medicinordination, herunder udstedelse af recepter på receptserver.
 4. Udarbejdelse af lægeerklæringer.
 5. Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder.
 6. Håndtering af forespørgsler og klager fra registre og andre.
 7. Afregning
 8. Ved inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.

  Kilde: Dine personoplysninger modtager vi fra dig, andre sundhedspersoner som for eksempel egen læge, kommune eller offentlig myndighed, skole eller uddannelsesinstitution. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne Persondatapolitik.

  Videregivelse af personoplysninger

  I det omfang det er nødvendigt for den aktuelle undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med andre sundhedspersoner:

  Ved henvisning til sundhedspersoner, videregives oplysninger hvortil henvisningen er sendt.

  1. Afregning for patientbehandlingen
  2. Ved udstedelse af recepter videregives oplysningerne til landets Apotekere og Lægemiddel- styrelsen via recepserveren.
  3. Ved epikrise videregives oplysninger til egen læge
  4. Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det fælles Medicinkort, politiet, sociale myndigheder og Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Oplysningerne der videregives, sker i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

  Overføring af personlig information til databehandler

  Dine personlige oplysninger behandles og opbevares hos vores IT-leverandør, der opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandler er på nuværende tidspunkt et patientjournalsystem samt krypteret e-mail fra kontakt@buphelsingor.dk

  Opbevaring af data

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. De personoplysninger vi behandler i forbindelse med den almindelige patientbehandling, er vi i henhold til journalbekendtgørelsen forpligtet til at opbevare i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Personoplysninger vi behandler i forbindelse med afregningsformål, opbevarer vi i fem år (regnskabsår). Alm. Persondata som indgår i korrespondance og som ikke er en del af patientbehandlingen eller danner afregningsgrundlag bliver som udgangspunkt slettet efter tolv måneder. Der kan opstå̊ tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, for eksempel i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag.

  Dine rettigheder

  Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet (retten til at få overført dine data til anden leverandør), retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder i forhold til automatiserede, individuel beslutningstagning (profilering). Du har også̊ ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder datatilsynet. Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger. Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også̊ få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse. Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

  Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem ændret. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

  I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

  Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

  Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også̊ få tilsendt dine data. Du har også̊ ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

  Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

  Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

  Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet. Mener du at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem ændret. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også̊ kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

  Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så̊ fald ændringer eller sletning så̊ hurtigt som muligt.

  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst i dokumentet til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

  Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også̊ ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

  Du har ret til at klage

  Du er altid velkommen til at henvende dig til BUP Helsingør hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har dumulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside.

  Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger

  Vi har en forpligtelse til at overholde gældende lovgivning herunder EU’s databeskyttelses- forordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning som for eksempel overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, samt iværksættelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.

  Lovgrundlaget for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

  Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (C) og (d), mens de følsomme oplysninger indsamles, behandles, videregives i medfør af databeskyttelses- forordningens artikel 9 (2) (a), videregivelse på baggrund af samtykke (c), ift. diagnostik og behandling (h) og rapportering til kvalitetsdatabaser (I). Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kapitel 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalbekendtgørelsen) særligt §§5-10 samt Sundhedsloven kapitel 9. Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§20-23 samt sundhedsloven.  Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundheds- styrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisations- loven. Oplysninger til brug ved afregning for patientbehandling fremsendes til dig eller den henvisende part efter reglerne i overenskomst om speciallægehjælp §§49 samt sundhedsloven. Medicinordinationer på recepter sendes via IT tjenestens receptserver efter reglerne i Sundhedslovens kapitel 42 og bekendtgørelsen om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kapitel 3. Epikriser, som er et kort sammendrag af patienters sygehistorie og behandlingsforløb sendes til den henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter gældende regler i Sundhedsloven kapitel 9. Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedsloven §43. Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.